Vores fokusområder på vejen til en grøn fremtid

Energizoner

Fremtidens grønne teknologier skal have plads i Thy i et antal energizoner, som skal bruges til produktion af grøn energi. Energizoner kan for eksempel indeholde anlæg til produktion af biogas, Power-to-X, fangst af CO2 og produktion af vind- og solenergi.

Biogas

Sammen med vind- og solenergi spiller biogas en afgørende rolle i den grønne omstilling, hvor fossile brændstoffer udfases til fordel for vedvarende og CO2-neutrale energikilder. Samtidig er danskproduceret biogas med til at gøre Danmark uafhængig af udenlandsk gas og olie. 

CO2-lagring

I den danske undergrund findes der mange steder, som er egnede til deponering af CO2. Formålet med Carbon Capture and Storage eller CCS-lagring er at reducere mængden af CO2 i atmosfæren

Lavbundsarealer

En af de indsatser, der skal gøre den grønne omstilling af landbruget til en realitet i Danmark, er udtagning af lavbundsjorde. Det bidrager både til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser. 

Pyrolyseteknologi

Et pyrolyseanlæg omdanner restprodukter som træflis, halm, afgasset gylle og andre biomasser til biobrændstoffer, biokul og varme. Med pyrolyse bliver kulstoffet i biomassen ikke udledt til atmosfæren som drivhusgasser.

Power-to-x

Power-to-x er processen, hvor grøn elektricitet omdannes til brint eller andre Power-to-X-produkter baseret på brint. Den grønne brint kan så anvendes direkte eller videreforarbejdes til at erstatte fossile produkter i for eksempel skibs-, flytrafik og tung transport.

Skovrejsning

Thy skal have mere skov. Betydningen af skovrejsning spænder vidt og påvirker alt fra skovarealernes funktioner som kulstoffanger, levested for dyr og planter og ramme om skovturen. 

Infrastruktur

Når man taler om infrastruktur i forbindelsen med den grønne omstilling handler det særligt om rør til transport af grøn gas og CO2 eller kabler til transport af strøm. Den infrastruktur, der er brug for, tager tid at udbygge, og derfor er det meget vigtigt, at det bliver grundigt planlagt.

Vind og sol

Det er ambitionen, at udviklingen af solenergi og vindenergi skal fortsætte i Thy. Det gælder særligt vindmøller i landzoner. Samtidig er der et ønske om, at der i højere grad bliver etableret solceller på tagene i byerne.

Klimarobusthed

På vejen mod et grønt Thy er der også et arbejde i at skabe et mere klimarobust Thy. Vi skal tilpasse os fremtidens klima, og de vandmængder, det fører med sig. 

Grøn varme

Grøn varme går ud på at udfase fossile brændsler som olie og naturgas i vores opvarmning. Det gælder både individuelle olie- og gasfyr, og så gælder det brugen af for eksempel naturgas i fjernvarmen.

Grønne helte

Grøn Fremtid Thy er for hele Thy og tilhører hele Thy. Alle kan bidrage og være med i fællesskabet. Både solo-iværksættere, foreninger og store erhvervsvirksomheder kan gøre en forskel på vejen mod en grønnere fremtid. En lang række aktører er allerede med, og der er også en plads til dig.

Grønne helte