Skovrejsning

Danmark skal have mere skov, som skal være med til at skabe CO2-reduktioner og øge biodiversiteten.

Betydningen af skovrejsning spænder vidt og påvirker alt fra skovarealernes funktioner som kulstoffanger, levested for dyr og planter og ramme om skovturen.

En fjerdedel af landskabet

Folketinget besluttede i 1989, at Danmarks skovareal skal fordobles i løbet af en trægeneration. I løbet af 80-100 år skal skovlandskaber dække mellem 20 og 25 procent af landskabet. 

Det betyder, at Thisted Kommunes landareal i den samme periode skal konverteres til yderligere 6-11 procent skov. Det svarer til mellem 65 og 117 kvadratkilometer. Det er meget store arealer, og det er langt fra alle steder, hvor der er plads og mulighed for at rejse store mængder skov. Det såkaldte åbne land er en begrænset ressource i Thy. Derfor er det vigtigt, at nye tiltag i den grønne omstilling sker med udgangspunkt i såkaldt flersidig arealanvendelse.

Selvom der er udfordringer forbundet med skovrejsning, er det et fokusområde i Thy. Skovene og deres produktion af træ modvirker nemlig klimaforandring gennem optag og lagring af CO2 fra atmosfæren. Det samme sker gennem træs evne til at erstatte fossiltunge materialer og energiformer. Særligt gennem produktionen af fornybare ressourcer kan skovene bidrage til en grøn omstilling af samfundet. 

Gevinster ved skovrejsning

Der er mange fordele ved skovrejsning. Blandt de mange fordele er:

  1. Skove fungerer som naturlige CO2-lagre, fordi de binder CO2 fra atmosfæren som en del af fotosyntesen. Hvis træet anvendes til bygninger eller møbler fastholdes kulstoffet, så længe produkterne findes. Hvis træet dør eller brændes, frigives kulstoffet som CO2. 
  2. Skovrejsning kan have en positiv effekt på biodiversiteten, hvis man dyrker hjemmehørende træer og generelt arbejder for at skabe et miljø, der tilgodeser de hjemmehørende planter, insekter og dyr.
  3. Skovrejsning kan fungere som drikkevandsbeskyttelse.
  4. Det kan også være et middel til at skabe mere bynær skov, som kan fungere som rekreative åndehuller for borgerne i Thy. Det er vigtigt, fordi vi ved, at det kan styrke vores mentale sundhed at færdes i naturen. Samtidig inviterer det til et aktivt udeliv.

Team Energi og Ressourcer

Kontakt

Grønne fortællinger