Klimarobusthed

Vi ved, at klimaets forandringer især vil ramme os med et vådere vejr i Danmark. Det har vi allerede set og målt.

Grundvandsspejlet stiger, vandstanden i Nordsøen og Limfjorden stiger. Samtidig vil vi se hyppigere og kraftigere skybrud og storme, som vil lægge et pres på vores vandhåndtering på land.

Vi er derfor nødt til at arbejde med at gøre Thy klimarobust - samtidig med at vi arbejder for at nedbringe vores CO2-udledning.

Klimarobusthed betyder, at vi skal fokusere på at gøre Thy modstandsdygtig over for de naturhændelser, som er forårsaget af klimaforandringer. Det kan både være vand, men det kan også være hede, tørke og mere vind.

Arbejdet med klimarobusthed vil have en effekt på, hvordan Thy kommer til at se ud i fremtiden, og hvordan vi anvender forskellige arealer. Derfor vil der i projekterne altid være et fokus på den visuelle påvirkning og mulighederne for at skabe merværdi.

Handlingsparat

Når de hændelser sker, er det afgørende, at vores samfunds mest kritiske funktioner er robuste overfor eksempelvis oversvømmelser. Det kan for eksempel være hospitaler, hovedveje og kraftvarmeværker.

Klimarobusthed betyder dog ikke, at vi skal være 100 procent modstandsdygtige overfor alle hændelser alle steder. Men vi skal kende risiciene og være i stand til at håndtere de hændelser, som truer vores mest essentielle funktioner.

Vi kender endnu ikke de fulde konsekvenser af klimakrisen og de forandringer, vi står overfor. Derfor er det vigtigt, at vi er beredte og klar til at håndtere de nye ekstreme hændelser.

Målet er, at Thy skal være et godt sted et bo i fremtiden.

Tre konkrete spor

Klimarobusthed skal forstås bredt, men med tre konkrete spor:

  • Før hændelsen: Vi skal tilpasse os og vores fysiske miljø, så vi undgår væsentlige skader.
  • Under hændelsen: Vi skal være parat til at handle, så vi kan mindske skader (beredskab).
  • Efter hændelsen: Vi skal drage erfaringer og indsamle viden og data.

Klimarobusthedsplan

Du kan læse Thisted Kommunes plan for klimarobusthed her:

Link til klimarobusthedsplan

Team Miljø

Kontakt

Grønne fortællinger