Lavbundsarealer

En af de indsatser, der skal gøre den grønne omstilling af landbruget til en realitet i Danmark, er udtagning af lavbundsjorde.  

Ifølge rapporten "Klimavisioner i Thy" fra Klimaalliancen Thy fremgår det, at der i Thy findes 2.915 hektar lavbundsjord på det dyrkede areal samt yderligere 250 hektar på områder med permanent græs. Selvom dette udgør mindre end 3 procent af det totale areal i kommunen, spiller udtagning af lavbundsjorder en afgørende rolle i bestræbelserne på at reducere CO2-udledningen. En nyere beregning har vist, at udledningen fra disse lavbundsjorde faktisk udgør mere end 12 procent af den samlede CO2-udledning i kommunen. De tal understreger vigtigheden af at fokusere på udtagning af nogle af disse lavbundsjorde. Det er afgørende for at nå de ambitiøse målsætninger for klimaindsatsen i Thy.

Det er én af årsagerne til, at lavbundsjordene i klimasammenhæng er yderst interessante, da det virkelig kan flytte noget i klimaregnskabet.

3 gevinster i én indsats

Udtagning af lavbundsjorder bidrager både til:

  • sikring af biodiversitet
  • reduktion af kvælstofudvaskning
  • og lavere udledning af drivhusgasser. 

Ved ”udtagning” mener man, at arealerne tages ud af drift. Lavbundsjorderne var tidligere vådområder, som man har drænet for at dyrke dem. Men ved at lukke for drænene, dække grøfter til og genslynge vandløb, stopper man dræningen af lavbundsjorderne, og de vil igen blive våde. 

Klimaeffekten opstår ved, at jorden får tilført mindre ilt, ved at vandstanden hæves, og dyrkningen ophører. Nedbrydningen af jordens kulstof-indhold sker derved langsommere eller ophører helt, og det betyder, at der udledes færre drivhusgasser.

Lavbundsordningen bidrager også til at reducere udledningen af kvælstof til kystnære farvande. 

Team Energi og Ressourcer

Kontakt

Grønne fortællinger